Używamy cookie!

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zebranie przedstawicieli - Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim

Zebranie przedstawicieli

Z A R Z Ą D

 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

działając na podstawie § 15 Statutu BS

zawiadamia wszystkich Członków Banku,

że w dniu 19 czerwca 2024 r. (środa),  godz. 10 oo

w siedzibie –  Hotel Reśliński  w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Nowa 27

odbędzie się

Z E B R A N I E    P R Z E D S T A W I C I E L I

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.

3. Wybór komisji:

1) mandatowo-wnioskowej,

2) ds. odpowiedniości.

4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim – podjęcie uchwał o przyjęciu  zmian i tekstu jednolitego statutu.

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2023 oraz przedstawienie kierunków działania na rok 2024.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.

10. Informacja Zarządu o rozpatrywanych skargach i wnioskach członków Banku.

11. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.

12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BS za rok 2023 oraz przedstawienie:

– Raportu z oceny stosowania zasad  ładu korporacyjnego w Banku,

– Raportu z  funkcjonowania  polityki  wynagradzania,

– Samooceny Rady Nadzorczej,

– Stanowiska Rady Nadzorczej, nt. kwalifikacji Rady.

13. Dyskusja nad sprawozdaniami.

14. Przedstawienie zmian do Polityki oceny odpowiedniości …- podjęcie uchwały o przyjęciu zmian i dokonanie oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej  w związku z końcem  kadencji.

15. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2023,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2023,

3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,

4) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za rok 2023,

5) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku,

6) oceny funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego,

7) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji;

8) kolegialnej następczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za lata 2022-2023,

9) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023,

10) podziału nadwyżki bilansowej za rok  obrotowy 2023,

11) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2024,

12) zatwierdzenia kierunków  działania na rok 2024.

16. Wybory Rady Nadzorczej Banku:

– przedstawienie i przyjęcie regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej;

– podjęcie uchwały  o liczbie wybieranych członków Rady na kadencje 2024-2030;

– zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej;

– podjęcie uchwał o indywidualnej ocenie odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej;

– utworzenie i zamknięcie Listy kandydatów, przygotowanie kart do głosowania;

– przeprowadzenie głosowania tajnego, sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów;

Przerwa w obradach, w trakcie której ukonstytuuje się Rada Nadzorcza ( wybór Prezydium) i przyjmie formularz oceny odpowiedniości kolegialnej.

17. Ocena kolegialna Rady Nadzorczej wybranej na nową kadencję.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej na lata 2024-2030;

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Zakończenie obrad.

Informujemy, że;

1) protokół z obrad poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 26 czerwca 2023r. jest wyłożony do wglądu wszystkich członków Banku od dnia 04 czerwca 2024r. w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Chopina 1, w godz. od 9 oo do 15 oo.

2) osoby kandydujące w wyborach do Rady Nadzorczej na nową kadencję zobowiązane są do wypełnia Formularza oceny odpowiedniości udostępnionego na stronie internetowej Banku bsgrodzisk.pl w zakładce Dokumenty oraz dostarczenia zaświadczeń zgodnie z Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku …

(zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami oraz o niekaralności) oraz dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie zawodowe.  Wskazane dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu Zebrania Przedstawicieli, do godz. 10:00.

Zarząd BS

Grodzisk Wielkopolski, dnia 04 czerwca 2024r.