Używamy cookie!

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Oferta pracy - analityk kredytowy - Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim

Oferta pracy – analityk kredytowy

Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim poszukuje osoby do pracy jako analityk kredytowy

Twój zakres obowiązków:

 

Nasze wymagania:

 

Oferujemy:

Aplikację w formie CV i listu motywacyjnego prosimy dostarczyć w terminie do 10.05.2024 r. na adres e-mail: bank@bsgrodzisk.pl lub do Centrali Banku:

Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Chopina 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski


Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolski,

1. Administrator danych
Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Chopina 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
2. Dane kontaktowe
Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: bank@bsgrodzisk.pl, telefonicznie: 61 44 21 450, pisemnie: ul. Chopina 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

3. Inspektor ochrony danych
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsgrodzisk.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących na mocy Rozporządzenia.

4. Kategorie danych
Bank będzie przetwarzał w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
– dane z kategorii wskazanch w przepisach prawa pracy: Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

5. Cel i podstawy przetwarzania
Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

6. Odbiorcy danych osobowych
W celach wskazanych powyżej dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane przez Bank następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) uzyskania potwierdzenia, czy Pani/Pana dane są przetwarzane przez Bank, a także prawo dostępu do jego danych (art. 15 Rozporządzenia),
2) sprostowania oraz uzupełnienia Pani/Pana danych (art. 16 Rozporządzenia),
3) usunięcia Pani/Pana danych (art. 17 Rozporządzenia),
4) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych (art. 18 Rozporządzenia).
Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W takim przypadku Bank może przetwarzać dane, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 Rozporządzenia).
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.